Sąlygos

Ilzenbergo natūralaus ūkininkavimo pagrindais veikiančio ūkio maisto produktų

Krepšelių

Pirkimo-pardavimo sutartis

1. Sutartyje vartojamos sąvokos.
1.1. Ūkis – UAB Ilzenbergo ūkis, Juridinio asmens kodas 304894910, PVM kodas: LT100012002217, buveinės adresas Ilzenbergo k. 4, LT-42440 Rokiškio r. sav., atstovaujama direktorės Dianos Jokimčienės. Telefonas +370 616 29375. El. pašto adresas: info@ilzenbergas.lt. Interneto puslapis: www.ilzenbergas.lt. Facebook paskyros adresas: https://www.facebook.com/ilzenbergas. Adresas susirašinėjimui: Ilzenbergo k. 4, LT-42440 Rokiškio r. sav.
1.2. Ūkio sąskaita: A.s. LT46 7300 0101 5566 1142. Bankas: Swedbank, AB
1.3. Valgytojas – Į WEB sistemą įvestas ir Ūkio patvirtintas asmuo, kuriam suteiktas unikalus slaptažodis, žinomas tik Valgytojui.
1.4. Sutartis – Ūkio parduodamų natūralaus ūkio Krepšelių pirkimo-pardavimo sutartis, kurios čia pridedamas tekstas
1.5. Krepšelis – Ūkyje, esančiame Ilzenbergo k. 4, Rokiškio r., vadovaujantis natūralios žemdirbystės principais užaugintų ir pagamintų ar Draugų produktų rinkinys, kuris formuojamas priklausomai nuo čia užauginto derliaus ir jo kiekio.
1.6. Paskirstymo punktas – vieta (adresas), iš kurios Valgytojas (Pirkėjas) atsiima užsakytą Krepšelį, Ūkio darbo laiku. Paskirstymo punktas ir darbo laikas nurodomi WEB sistemoje. Valgytojas WEB sistemoje pasirenka ir tuo neatšaukiamai patvirtina, kad jis pasirinktą dieną, pasirinktoje WEB sistemoje vietoje, nustatytu laiku atsiims Krepšelį.
1.7. Sutarties galiojimas – Sutartis galioja neterminuotai.
2. Sutarties objektas
2.1. Šia Sutartimi Ūkis įsipareigoja pateikti Valgytojui Krepšelius, o Valgytojas įsipareigoja priimti Krepšelius ir mokėti kainą Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.
3. Šalių patvirtinimai
3.1. Ūkis patvirtina, kad gamina Krepšelį vadovaudamasis natūralios žemdirbystės principais ir gerąja praktika, kaip išdėstyta Sutarties priede “Ilzenbergo dvaro natūralaus ūkininkavimo pagrindais veikiančio ūkio „Ilzenbergas“ ūkininkavimo principai ir praktika”.
3.2. Valgytojas supranta, kad natūrali žemdirbystė - tai žemdirbystė, kai ūkininkaujama naudojant tik gamtinius išteklius, be jokių cheminių medžiagų ar papildų, todėl Ūkis negali suvaldyti ir numatyti visų aplinkybių (pavyzdžiui, kruša, sausra, gyvulių ligos, augalų derlingumas, kenkėjų antpuoliai), darančių įtaką vaisiams, derliui ir atitinkamai Krepšeliui.
3.3. Valgytojas supranta ir sutinka, kad Krepšelio kiekis ir asortimentas gali keistis ir sutinka, kad dėl natūralaus ūkininkavimo specifikos neužderėjus pakankamam kiekiui Krepšelį sudarančių produktų, vienų produktų Krepšelyje gali būti mažiau, o kitų produktų gali būti daugiau.
3.4. Valgytojas supranta šią natūralaus ūkininkavimo specifiką ir sutinka, kad Ūkis darytų šiuos keitimus savo nuožiūra, ir, nepriklausomai nuo tokių pokyčių, visos kitos Sutarties sąlygos nesikeičia.
3.5. Valgytojas supranta, kad natūralūs produktai nėra tokie išvaizdūs ir vienodi, kaip įprastuose ar ekologiniuose ūkiuose pagaminti. Kadangi ūkio produkcija auginama pagal natūralios žemdirbystės principus, nenaudojant jokių cheminių ar sintetinių preparatų, jokie preparatai nenaudojami ir prieš pardaviminiam apdorojimui, tai vartotojui yra suprantama ir priimtina, kad kartais daržovių ar laukinių augalų tiekiamose pakuotėse gali pasitaikyti smulkieji augalų kenkėjai ar vabzdžiai, nes minėtų vabzdžių kiaušinėliai būna labai smulkūs ir sunkiai įžiūrimi, o jų generacijos periodas labai trumpas. Ūkio personalas stengsis apžiūrėti ir nuplauti kiekvieną augalą, tačiau pasilieka galimybė, jog tokių atvejų pasitaikys Valgytojas supranta ir sutinka, jog dėl anksčiau išvardintų priežasčių prieš vartodamas daržoves, vaisius bei kitus augalus, turi juos kruopščiai nuplauti ir prisiima atsakomybę už pasekmes, kilusias dėl išvardintų produktų netinkamo plovimo ir/ar valymo prieš vartojimą.
3.6. Ūkis patvirtina, kad jis dės visas pastangas, jog Krepšelis maksimaliai atitiktų planuotą sudėtį ir kokybę.
3.7. Ūkis ir Valgytojas patvirtina, jog jų santykiai yra paremti abipusio geranoriškumo ir bendradarbiavimo principais, todėl visos iškilusios problemos bus sprendžiamos jų laikantis.
4. Krepšelio kokybė, sudėtis
4.1. Krepšelį sudarantys produktai užauginti laikantis biodinaminiams ūkiams keliamų reikalavimų, pristatomi specialiu transportu.
4.2. Krepšelių kokybė atitinka bendrinius higienos ir kokybės reikalavimus, nenaudojant dirbtinių trąšų, pesticidų ir kitų priedų, tręšiant mėšlu, mulčiu, natūraliais puviniais ir silosais.
4.3. Maisto produktai, išauginti Ilzenbergo natūralaus ūkininkavimo pagrindais veikiančiame Ūkyje, pirmiausia skiriasi tuo, kad jie išauginti be jokių dirbtinių trąšų, pesticidų ir kitų priedų: tręšiant tik mėšlu, mulčiu, natūraliais puviniais ir silosais. Antra, produktai skiriasi savo sudėtinėmis dalimis: juose nėra jokių konservantų, jokių sintetinių dažiklių, jokių skonio stipriklių, įvairių pakaitalų ir jokių kitų priedų naudojamų maiste, įsigyjamame iš prekybos tinklų ar įprastiniame turguje. Trečia, tai yra maistas, kuris yra stiprus energetiškai, gaminamas žmogaus rankomis, su meile ir atsidavimu.
4.4. Krepšeliuose produktai komplektuojami laikantis mūsų natūralaus ūkininkavimo principų, pagal vidutinius, žmogui būtinų maisto medžiagų, kiekius: ląstelieną, baltymus, angliavandenius, antioksidantus bei įvairius mikroelementus.
4.5. Valgytojas susipažinęs ir žino, kad natūraliai užauginti produktai nėra tokie išvaizdūs ir vienodi, kaip kad chemizuoti ar ekologiniuose ūkiuose pagaminti. Ūkis yra pasiruošęs paaiškinti viską, Krepšelių atsiėmimo/pristatymo metu. Valgytojas gali ir kviečiamas pareikšti savo pretenzijas dėl pristatomų Krepšelių kiekio, kokybės ir asortimento tik priimdamas Krepšelius. Vėliau pretenzijos dėl pristatytų Krepšelių nepriimamos.
5. Krepšelio kaina ir užsakomų Krepšelių skaičius
5.1. Krepšelių kiekis ir kaina priklauso nuo Valgytojo, kuris susidėlioja savo kiekius Krepšelyje individualiai. Ūkis dės visas pastangas, kad Valgytojo užsakymas visada būtų įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų, jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio, arba pakankamo jos kiekio. Todėl Ūkis pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį.
5.2. Valgytojo užsakytų ir vienu kartu pristatomų Krepšelių skaičių ir sudėtį Valgytojas fiksuoja WEB sistemos individualioje dalyje ir patvirtina, kad visi čia įvesti Valgytojo pasirinkimai atitinka Valgytojo poreikius ir yra jo neatšaukiamas užsakymas.
6. Pristatymas ir kainos
6.1. Krepšelis Valgytojui vežamas Specialiojoje WEB sistemos dalyje nurodytu laiku ir į Specialiojoje dalyje nurodytą vietą.
6.2. Krepšeliai Valgytojui perduodami ir Valgytojas juos priima WEB sistemos fiksuotoje vietoje. Kai pasirinkta pristatymo vieta – Paskirstymo punktas, Valgytojas privalo Krepšelį būtinai atsiimti WEB sistemoje Ūkio nurodytu darbo laiku.
6.3. Pristatymo kaina:
1) Už pristatymą Valgytojo nurodytu adresu, pagal iš anksto patvirtintą maršrutą, miestų ribose, sutarties galiojimo laikotarpiu– 6 Eur už kiekvieną pristatomą Krepšelį jei užsakyto Krepšelio produktų vertė mažesnė nei 60 EUR. Šią kainą Ūkis pasilieka teisę keisti, perskaičiavęs ją atsižvelgiant į faktines sąnaudas, apie kainos pakeitimus privalo informuoti Valgytoją elektroniniu paštu arba SMS žinute. 2) Už pristatymą Valgytojo nurodytu adresu mokėti nereikia, jei sutarties galiojimo laikotarpiu, pagal iš anksto patvirtintą maršrutą, miestų ribose, užsakyto Krepšelio produktų vertė lygi, ar didesnė nei 60 EUR. Šią kainą Ūkis pasilieka teisę keisti, perskaičiavęs ją atsižvelgiant į faktines sąnaudas, apie kainos pakeitimus privalo informuoti Valgytoją elektroniniu paštu arba SMS žinute.
6.4. Ūkis turi teisę vienašališkai pakeisti pristatymo vietą, laiką ir grafiką iš anksto apie tai pranešdamas Valgytojui elektroniniu paštu ir/arba SMS trumpąja žinute. Prekių Krepšelio pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Ūkio nepriklausančių priežasčių. Atsižvelgiant į tai, kad Krepšelį sudaro greitai gendantys produktai ir Ūkis neturi jokių galimybių tuos produktus panaudoti, jei jie neatsiimami, šalys susitaria ir įsipareigoja, kad, jei Ūkio paskelbtame grafike ir nustatytu laiku (pakeistu laiku), Valgytojas dėl bet kokių priežasčių nepriima Krepšelio, Valgytojas sumokės pilną kainą už užsakytų bet nepriimtų (nepristatytą) Krepšelių kiekį ir pristatymą. Valgytojas nustatytu laiku negavęs Krepšelio, privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 24 val. nuo planuoto pristatymo laiko elektroniniu paštu informuoti Ūkį. Tokio pranešimo negavus, laikoma, kad Krepšelis buvo pristatytas ir Valgytojas jo nepagrįstai nepriėmė.
6.5. Jei Valgytojas yra skolingas Ūkiui, Ūkis turi teisę nepristatyti Krepšelių.
6.6. Ūkis prašo visada pareikšti pastabas ir pageidavimus dėl Krepšelių ir jų pristatymo, bei galimo neatitikimo Sutarčiai. O taip pat, jei kartais taip atsitiktų, Ūkis prašo ir Valgytojas sutinka, kad visas pretenzijas, pastabas ir komentarus dėl Krepšelio sudėties, kokybės ir kiekio, Valgytojas pateiks ne vėliau kaip per 8 val. po Krepšelio pristatymo. Krepšelių perdavimą patvirtina Valgytojas ar kitas Valgytojo nurodytu adresu esantis ir Krepšelį priėmęs asmuo (preziumuojama, kad toks asmuo turi teisę priimti Krepšelį) patvirtindamas parašu prekių priėmimo-perdavimo akte.
6.7. Jeigu prekių Krepšelio pristatymas yra neįmanomas dėl Valgytojo kaltės arba dėl nuo Valgytojo priklausančių aplinkybių, pakartotinai prekių Krepšelis nėra pristatomas, o Valgytojas privalo už Krepšelį sumokėti visą jo kainą. Ūkis laikydamasis abipusio geranoriškumo principo dės pastangas perduoti Krepšelį, o Valgytojas jį atsiimti sutartu laiku.
6.8. Valgytojui nepatikrinus prekių Krepšelio būklės, pristatytų prekių Krepšelio komplektiškumo, prekių Krepšelis laikomas pristatytas tinkamas ir nepažeistas.
6.9. Ateinančios savaitės Krepšelio produktų kiekius Valgytojas galės pateikti ne vėliau kaip likus 24 val iki Krepšelio pristatymo dienos.
7. Krepšelių apmokėjimo sąlygos
7.1. Valgytojas už Krepšelius ir Sutartyje numatytas papildomas paslaugas (pristatymą) atsiskaito iki kiekvieno Krepšelio pristatymo iš anksto. Mokama pavedimu ar grynais. Ūkis gali anuliuoti Valgytojo užsakymą, prieš tai jį įspėjęs elektroniniu paštu ir/arba SMS trumpąja žinute, jeigu Valgytojas nesumoka už prekių Krepšelį iki jo pateikimo.
8. Sutarties galiojimas, nutraukimas ir kitos sąlygos
8.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja neterminuotai, jei Ūkis nepatvirtina kitos galiojimo datos.
8.2. Visi ginčai ir nesutarimai, atsiradę dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami derybose, laikantis geranoriškumo principo, o nesusitarus – teisme Vilniaus mieste.
8.3. Šalys patvirtina, kad atskirai išsiaiškino ir aptarė kiekvieną Sutarties nuostatą, suprato jos prasmę ir sutartį pasirašo kaip visiškai atitinkančią Šalių valią ir interesus.
8.4. Valgytojas pasirašydamas šią Sutartį sutinka, kad Ūkis sutarties vykdymo tikslu tvarkytų jo asmens duomenis įstatymų numatyta tvarka. Sutinka, kad jo nurodytu gyvenamosios vietos adresu ir elelektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai (reklama) apie prekių Krepšelius (užsakymą, apmokėjimą, pristatymą ir t.t.) bei įvairaus pobūdžio informacija (reklama) apie Ilzenbergo dvarą ir/ar ūkį.
8.5. Be Ūkio sutikimo Valgytojas negali perleisti šia sutartimi įgytų teisių ir prisiimtų pareigų tretiesiems asmenims.
8.6. Šalys privalo nedelsiant raštu pranešti viena kitai apie adresų, elektroninio pašto adresų, telefonų numerių pasikeitimą ar bet kokį įvykį, kuris galėtų turėti įtakos šiai Sutarčiai, jos galiojimui, šalių teisėms ir/ar pareigoms, kylančioms iš šios Sutarties, ar šalių prisiimtų pagal šią Sutartį įsipareigojimų įvykdymui.
8.7. Sutartis laikoma sudaryta Valgytojui patvirtinant tai WEB sistemoje ir tampa šalims privalomas teisinis dokumentas. Šalys patvirtina, kad naudodamosi internetine Krepšelių pirkimo WEB sistema vadovaujasi ir laikosi visų šioje Sutartyje nustatytų sąlygų. Valgytojas, atlikdamas bet kokį užsakymą Ūkio interneto svetainėje patvirtina, kad jis susipažino su visomis užsakymų tiekimo taisyklėmis, tiekimo įkainiais, užsakymų tiekimo sąlygomis ir mokėjimais, su jais sutinka ir atsakingai įsipareigoja jų laikytis. Taip pat sutinka apmokėti už visus Valgytojo užsakymus ir atsiskaityti už juos nustatytais terminais pagal Ūkio pateiktą prekių priėmimo perdavimo aktą ir/arba WEB sistemoje suformuotą bei vartotojo patvirtinta Krepšelį. Valgytojas supranta visas pasekmes, kurios gali kilti užsakymų neapmokėjimo atveju.
8.8. Registruodamasis Valgytojas sukuria individualaus prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie WEB sistemos Valgytojo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį. Valgytojas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus ir t.t.), kurie interneto WEB sistemoje atliekami prisijungus individualiu Valgytojo vardu ar slaptažodžiu. Slaptažodis žinomas tik Valgytojui. Valgytojas patvirtina savo supratimą, kad visi užsakymai, pateikti prisijungus naudojant Valgytojo slaptažodį (įskaitant ir tuos atvejus, jeigu prisijungia trečiasis asmuo) bus laikomi atlikti Valgytojo vardu, ir kad Valgytojas yra atsakingas už visų Valgytojo vardu atliktų užsakymų tinkamą ir savalaikį apmokėjimą. Ūkis negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Valgytojui, tretiesiems asmenims prisijungus prie WEB sistemos panaudojant Valgytojo prisijungimo duomenis.
8.9. Ūkis turi teisę apriboti Valgytojo naudojimąsi WEB sistema arba panaikinti Valgytojo registraciją, jeigu Valgytojas WEB sistema naudojasi pažeisdamas šią Sutartį, bando pakenti WEB sistemos stabilumui ir saugumui ar pan. Susidarius svarbioms aplinkybėms Ūkis gali laikinai arba iš viso nutraukti WEB sistemos veiklą, apie tai iš anksto pranešęs Valgytojui.
8.10. Ūkis neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės ir yra nuo jos atleidžiamas, jeigu Valgytojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su šios Sutarties sąlygomis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
8.11. Ūkis, atsižvelgdamas į WEB sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų vartotojų skaičių.
8.12. Ūkis turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Valgytojo užsakymą (-us), kai Valgytojas užsako nepagrįstai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų).
8.13. Valgytojas susipažinęs ir žino, kad nuolaidos nėra taikomos alkoholiniams gėrimams ir maisto produktams, pagamintiems su draugų pagalba.

Ilzenbergo dvaro natūralaus ūkio „Ilzenbergas“ ūkininkavimo principai ir praktika

1. Natūralios žemdirbystės ūkio žemės neužterštos herbicidais, insekticidais, fungicidais ir kitais pesticidais, pagamintas maistas saldikliais, stiprikliais ir kitomis cheminėmis medžiagomis. Natūralios žemdirbystės ūkyje naudojamos tik natūralios, biologinės kilmės medžiagos. O juk net tradiciniame neekologiškame ūkyje leidžiama naudoti net virš 300 rūšių pesticidų, todėl jų kenksmingų likučių dažnai randama įprastiniuose maisto produktuose. Įprastinėje maisto pramonėje naudojama virš 400 maisto priedų, kai natūralių maisto produktų gamyboje leidžiama naudoti tik natūraliai gamtoje randamas medžiagas-priedus (taip vadinamus: žmogaus sveikatai nekenksmingus ir gamtai draugiškus, bet technologiškai būtinus priedus).
2. Natūralaus ūkininkavimo pagrindais veikiančio ūkio maisto produktų gamybos normatyvai neleidžia naudoti jokių antibiotikų, hormonų, genetiškai modifikuotų organizmų, jų produktų ar jų sudėtinių dalių, ir mes jų nenaudojame.
3. Natūralioje aplinkoje užauginti produktai yra stipresni energetiškai, nes gaminami rankomis, laikantis krašto tradicijų ir gamtos ritmo su meile ir atsidavimu.
4. Natūraliai užauginti ir pagaminti produktai yra sveiki ir puikaus, švelnaus, natūralaus skonio. Produktai, išauginti natūralios žemdirbystės ūkyje, skiriasi ir savo sudėtyje turimomis maisto medžiagomis: turi daugiau vitaminų, svarbių mineralinių medžiagų, tokių kaip kalcis, magnis, geležis, chromas bei antioksidantų, veikiančių prieš vėžį, įvairesnių angliavandenių ir baltymų. Ilgą laiką veikiami prasto maisto su stipriais priedais (saldikliais, skonio stiprikliais, įvairiais padažais) mūsų receptoriai atpranta atskirti gerą maistą nuo prasto. Tačiau organizmas tą skirtumą jaučia ir po tam tikro laiko „praneša“ mums ligomis. Ilgiau pavalgę vien tik produktų iš mūsų natūralaus ūkio, pajusite, kad net jų skonis ir kvapas yra turtingesnis, bet netoks stiprus.
5. Natūraliai ūkininkaudami, mes saugome gamtą ir aplinką, mažiname gamtos užterštumą, palaikome biologinę įvairovę, nealiname dirvožemio, esame draugiški aplinkoje esantiems augalams, vabzdžiams ir gyvūnams, skleidžiame mažiau anglies dvideginio, mažiau teršiame vandenis ir paliekame mažiau šiukšlių. Naudojame mažiausiai teršiančias pakuotes, organizuojame gamybą maksimaliai išnaudodami vietinius išteklius.
6. Mes, puoselėdami natūralios žemdirbystės ūkio tradicijas, ypatingą dėmesį skiriame ūkinių gyvūnų gerovei, auginame juos kuo natūralesnėmis, jų prigimtinius poreikius tenkinančiomis sąlygomis.
7. Ūkininkaujame atstatydami žemės derlingumą: tai darome naudodami tik ekologišką kompostą ir tik natūralias - organines trąšas, bei ypač atsakingai laikomės sėjomainos reikalavimų, pagal kuriuos augalai laukuose „juda“, t.y. į tą patį lauką tos pačios rūšies augalai sugrįžta ne dažniau kaip kas ketveri metai. Taip pat kiekvienai daržovių rūšiai parenkamas geriausiai tinkamas „kaimynas“. Praktikuojant tokius ūkininkavimo būdus dirva nėra alinama, daržovės geriau apsaugotos nuo piktžolių, ligų ir kenkėjų.
8. Jūs natūraliai pagamintą maistą gausite iš patikimo, Ilzenbergo dvaro natūralios žemdirbystės principais veikiančio ūkio. Mūsų ūkis griežtai laikosi nustatytų biodinaminio, ekologinio ir gamtinės žemdirbystės standartų ir įgyto statuso.
9. Natūralus ūkininkavimas nesukuria visuomenei paslėptų papildomų išlaidų: pvz.: mokesčių mokėtojai nuolat moka už cheminių medžiagų pašalinimą iš geriamojo vandens, o juk vanduo užteršiamas daugiausiai paties žmogaus, dėl chemizuotuose ūkiuose naudojamų pesticidų ir mineralinių trąšų.
10. Natūralios žemdirbystės ūkyje “Ilzenbergas” propaguojama sveikesnė visuomenė ir kuriamas prasmingesnis gyvenimas ūkyje dirbantiems.


Natūralios žemdirbystės ūkis “Ilzenbergas” – tai šimtmečiais kurta aura, kadangi ūkis veikia dvare, kuris 2015 metais šventė 500 metų jubiliejų. Tai ne tik labai graži vieta – dvare tvyro ramybė, gera energetika nusistovėjusi čia per ištisus amžius. Todėl būtent čia, Ilzenbergo dvare, netoli Rokiškio, kuriame pirmąjį ir didžiausią Baltijos šalyse pilnos apimties natūralios žemdirbystės, harmonijoje su gamta veikiantį ūkį, kuris remiasi šimtametes tradicijas į vieną visumą sujungusia R.Steinerio filosofija. Jos esmė – žemdirbystę reikia vystyti atsižvelgiant ne tik į gamtinius, bet ir į kosminius ritmus bei energiją, nes viskas, kas gyva, yra gerai suderinta visuma.